Regulamin i polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego:

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Usługodawcą w sklepie internetowym https://ewelinaduleba.pl/ jest Akademia Księgowości i Prawa Podatkowego EWELINA DULĘBA zarejestrowaną w Polsce  z siedzibą w Piaski nad Rzeką 3/3 25-561 Kielce, posiadająca NIP 6572668819, REGON 369488145 , zwana dalej Sprzedawcą.

Adres  korespondencyjny
Akademia Księgowości i Prawa Podatkowego EWELINA DULĘBA
Piaski nad Rzeką 3/3 25-561 Kielce

2. Kontakt ze usługodawcą możliwy jest poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.
3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://ewelinaduleba.pl/, w tym warunki dokonywania zakupu i sprzedaży utworów znajdujących się w jego ofercie.
4. Sprzedawca prowadzący sklep internetowy https://ewelinaduleba.pl/  prowadzi sprzedaż wysyłkową  wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. (Wysyłka poza granicami kraju możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą)
5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do sieci Internet.
6. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących jego polityki prywatności.
7. Informacje o utworach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
8. Klient, aby w sposób prawidłowy korzystać z usług Sklepu, jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej. Skuteczne wypełnienie formularza jest możliwe tylko po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu. Jednocześnie Klient może wyrazić zgodę na cykliczne otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną. Informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego

§ 2. Oferta sklepu

1. Sklep prowadzi dystrybucję szkoleń online na platformie ewelinaduleba.pl, zapisanych w formacie wideo, a także pliki instrukcji w formatach txt i pdf,  zwanych dalej utworem. Utwór jest plikiem stanowiącym efekt twórczej pracy autora.

2. Do prawidłowego korzystania z utworów będących przedmiotem sprzedaży  Sklepu, utrwalonych w formacie wideo, niezbędne jest urządzenie i oprogramowanie obsługujące format wideo i dostęp do intenetu.

3. Sprzedawca  oświadcza, że prawidłowe korzystanie z oferowanych przez niego utworów dźwiękowych nie pociąga za sobą negatywnych skutków zdrowotnych. Sprzedawca nie odpowiada za negatywne skutki powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z utworu.

 

§ 3. Zamówienia.  Dostawa.

1. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna utworów i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie Sklepu.

2. Zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia. Późniejsze modyfikacje cen utworów lub innych elementów oferty nie skutkują zmianą uprzednio zawartej Umowy Sprzedaży.

3. Ceny utworów podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Cena jest wiążąca dla obu stron w momencie złożenia zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych utworów, wprowadzania do swojej oferty nowych utworów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży.

6. Płatności za zakupione utwory oraz ewentualne koszty przesyłki odbywają się za pośrednictwem płatności internetowych Tpay. Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, możliwa jest płatność w postaci wpłaty lub przelewu na konto bankowe.

7. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin, w szczególnych przypadkach termin realizacji może zostać wydłużony do 30 dni.

8. Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna z niżej wymienionych powodów:
a) awaria strony internetowej,
b) przerwa techniczna,
c) w przypadku braku zapasów magazynowych (w przypadku płyt CD).

9. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane, gdy zamówiony utwór znajduje się w posiadaniu Sprzedawcy. W przypadku niedostępności utworów objętych Zamówieniem Klient otrzymuje stosowną informację oraz podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku wyboru anulowania zamówienia Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sprzedawca zwraca Klientowi należność za utwór i wysyłkę, o ile Klient dokonał przedpłaty, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

10. Dystrybucja utworów w postaci elektronicznej odbywa się drogą elektroniczną poprzez wysłanie ścieżki do pobrania pliku wideo na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub drogą pocztową poprzez dostarczenia nośnika danych, na którym utrwalony jest zakupiony utwór. W przypadku skorzystania z formy pocztowej, koszty utrwalenia plików na nośniku oraz koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że ustalono inaczej. Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia. Obowiązujący cennik kosztów przesyłki znajduje się na stronie głównej: https://ewelinaduleba.pl/ widoczny przy przyciskach zakupowych.

11. Na platformie można wykupić także dostęp abonamentowy do szkoleń.
Płatność abonamentowa polega na cyklicznej płatności (określonej przy konkretnym kursie) np.: co 1 miesiąc. Wykupując dostęp cykliczny (abonamentowy) otrzymujesz dostęp do kursu na wyznaczony okres czasu – aby dalej korzystać z kursu należy opłacić dostęp na kolejny okres czasu przed zakończeniem bieżącego okresu.
Płatności cyklicznej możemy dokonać na 2 sposoby:
– sposób automatyczny przy użyciu karty płatniczej – ta metoda jest dla Ciebie wygodniejsza, ponieważ każda kolejna płatność zostanie pobrana przez nasz Bank automatycznie do czasu kiedy Ty nie zdecydujesz że rezygnujesz  z przedłużania dostępu do konkretnego kursu. Rezygnacji można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto w Akademii w zakładce historia transakcji
– sposób półautomatyczny przy użyciu płatności internetowych Tpay (przelew online) –  czyli dostęp opłacić można przy wykorzystaniu zwykłych płatności internetowych – tutaj jednak przed upływem bieżącego dostępu do wybranego kursu należy opłacić go na kolejny okres aby nie stracić dostępu. Przed upłynięciem bieżącego okresu dostępu dostaniesz powiadomienie z linkiem do opłacenia kolejnego okresu.

 

§ 4. Odpowiedzialność

1. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie innym osobom utworów nabytych w Sklepie jest zabronione pod groźbą sankcji karnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę na piśmie. W razie zachowania sprzecznego z tym zakazem Sprzedawca zastrzega sobie możliwość żądania od Kupującego zapłaty stosownego odszkodowania.

§ 5. Reklamacje i zwroty
1.  Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu.

2.  W przypadku niezgodności utworu z umową, w ciągu 30 dni od wydania rzeczy przysługuje
Kupującemu możliwość złożenia reklamacji.  W tym celu powinien on sporządzić pismo określające niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy.  Takie pismo może wysłać do Sklepu za pomocą firmy kurierskiej lub poczty na adres:

Akademia Księgowości i Prawa Podatkowego EWELINA DULĘBA
Piaski nad Rzeką 3/3 25-561 Kielce

bądź reklamację złożyć w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail:  biuro(małpa)ewelinaduleba.pl Pismo lub wiadomość, poza opisem zgłaszanych zastrzeżeń, powinno zawierać także adres e-mail, pod jaką Klient zamawiał produkt.

3.  Jeżeli reklamacja dotyczy utworu dostarczonego Kupującemu drogą pocztową, wraz z pismem określonym w ust. 2 Kupujący powinien odesłać zakupiony nośnik z utrwalonych utworem.

4.  Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia utworu  do
stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 30 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi.
5.  Jeżeli Kupujący chce skorzystać z reklamacji, a dystrybucja utworu nastąpiła wyłącznie za pomocą drogi elektronicznej, konieczne jest ponadto sporządzenie przez niego oświadczenia, że nie będzie już korzystał z sesji oraz usunie wszystkie uzyskane ze sprzedaży pliki w taki sposób, aby nie mógł ich dłużej używać.
6.  Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni licząc od dnia wydania rzeczy. W Regulaminie za moment wydania rzeczy uważa się:
1) w przypadku dystrybucji drogą elektroniczną – chwilę umieszczenia utworu na dysku twardym kupującego Kupującego,
2) w przypadku dystrybucji droga pocztową – dzień dostarczenia przesyłki na wskazany przez Kupującego adres.

7.  W celu odstąpienia od umowy Kupujący  musi złożyć stosowne oświadczenie wysyłając je na adres
stacjonarny:

Akademia Księgowości i Prawa Podatkowego EWELINA DULĘBA
Piaski nad Rzeką 3/3 25-561 Kielce

razem ze zwracanym utworem, o ile został on dostarczony Kupującemu droga pocztową. Taki zwrot powinien nastąpić niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia  umowa jest uważana za niezawartą, a konsument zostaje zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot utworu odbywa się na koszt Zwracającego.

8.  W przypadku odstąpienia, postanowienia  ust. 5 tego paragrafu stosuje się odpowiednio.

9. Odstąpienie od umowy na zasadach określonych w ustępach poprzedzających nie jest możliwe, jeżeli Kupujący usunął oryginalne opakowanie nośnika danych informatycznych, na którym był zapisany zakupiony utwór lub uszkodził nośnik.

§ 6. Polityka Prywatności
1.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Sklep. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.  Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży, archiwizacji oraz w celach marketingowych dotyczących usług/towarów podmiotów współpracujących.

4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Sklep danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia.
5. Kupujący ma prawo  do poprawiania ich poprzez wysłanie wiadomości do sprzedawcy na adres: biuro(małpa)ewelinaduleba.pl

6. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 7. Postanowienia końcowe
1.  Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przedstawiona oferta była przygotowana jak najbardziej rzetelnie. Przy czym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uchybienia w prezentacji utworów spowodowane indywidualnymi ustawieniami komputera.

2.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z serwisu w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

3.  W przypadku zmiany regulaminu podczas realizacji zamówienia obowiązuje regulamin aktualny w chwili przyjęcia zlecenia.

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5.  Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6.  Kwestie sporne nieobjęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle ustawy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2018-02-14

Copyright © 2020 Akademia Księgowości i Prawa Podatkowego EWELINA DULĘBA - KURSY Z KSIĘGOWOŚCI